Tonius says Wolfenstein 's base cause server crash